Reglement Marikenloop 2018

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.Deelneemster: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
1.2.Evenement: de door de Stichting Zevenheuvelenloop te organiseren Marikenloop.
1.3.Organisatie: de bij de Atletiekunie aangesloten Stichting Zevenheuvelenloop.

Artikel 2. Deelname

2.1. De Deelneemster verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.
2.2. Voor de Deelneemster aan de Bedrijvenloop geldt aanvullend op dit reglement het Bedrijvenloopreglement. Deelneemsters aan de Bedrijvenloop nemen ook deel aan het individueel klassement.
2.3. Inschrijving voor het Evenement is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Organisatie aan te wijzen manier. Bij het op andere wijze overdragen van startnummer is de Organisatie gerechtigd een bedrag van 25,00 euro af te schrijven van de rekening van de Deelneemster.
2.4.De Deelneemster mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelneemster akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.5. De Organisatie heeft het recht een Deelneemster te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een Deelneemster (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
2.6. Instructies van de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven looproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
2.7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.
2.8. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler etc. Het is deelneemsters niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Organisatie.
2.9. Deelname aan het evenement staat alleen open voor hardloopsters (vrouw). Mannen mogen niet deelnemen.
2.10.Voor de Deelneemster die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, gelden de annuleringvoorwaarden.
2.11.De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het Evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1.Iedereen neemt deel op eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Organisatie.
3.2. De Deelneemster verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat zij aan deze eis voldoet en dat zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
3.3. De Deelneemster vrijwaart de Organisator van aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelneemster toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
3.4. De Deelneemster vrijwaart de Organisator van aansprakelijkheid voor schade die de Deelneemster mocht lijden als gevolg van haar deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4. Limiet

4.1. Op het finishpunt gelden tijdslimieten (netto tijden), te weten 40 minuten voor de 5 km 60 minuten voor de 7,5km en 80 minuten voor de 10 km. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Organisatie.
4.2. Een loopster, aan wie kenbaar is gemaakt dat zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Zij neemt niet langer aan de loop deel en dient over het fietspad/stoep terug te keren. Ook iedereen die zich achter de bezembus bevindt, heeft de limiet overschreden. Na de politie en de 'bezembus'/materiaalwagen worden de speciale verkeersmaatregelen opgeheven.
4.3. Achter de laatste loopster (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een bezembus.

Artikel 5. Uitslagen

5.1. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelneemsters wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de netto tijd.
5.2. Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.
5.3. Deelneemsters die de mastersleeftijd hebben, kunnen uitsluitend vóór de wedstrijd (bij inschrijving) kenbaar maken, dat zij niet in de masterscategorie maar in de seniorencategorie ingedeeld willen worden. Men maakt slechts aanspraak op de eventuele prijs in de categorie die men gekozen heeft.
5.4. Indien een categorie minder dan vijf deelneemsters bevat, neemt men voor de prijstoekenning deel aan de categorie die daaraan vooraf gaat.

Artikel 6. Algemeen

6.1. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproute vanaf het station naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten.
6.2. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
6.3. De gegevens van de Deelneemster worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelneemsters die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de inschrijving bezwaar maken, worden niet in dit bestand opgenomen.
6.4. Deelneemsters gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het evenement gemaakte foto's en video's.
6.5 Deelneemsters gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
6.6. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.

Volg ons op: